Họ và tên:Nguyễn Thị Thu Hồng
Địa chỉ:
Ngày hỏi:2/13/2017 1:51:53 PM
Tiêu đề:Vấn đề xây dựng đường nông thôn mới
Lĩnh vực:Sở Giao thông vận tải
Nội dung câu hỏi: Kính gửi Sở Giao thông vận tải Hải Dương

Cho tôi hỏi về việc cấp xi măng cho việc xây dựng đường nông thôn mới
Trong xóm tôi có khoảng 10 hộ dân .khi bàn bạc để xây dựng đường trong xóm thì chỉ có 2 hộ trong xóm đồng ý giải tỏa đất để xây dựng.

Vậy cho tôi hỏi là thôn có được cấp xi măng cho 2 hộ đó xây dựng khi họ chỉ xây dựng 1 nửa con đường từ đầu cổng đến nhà họ không.
Câu trả lời:

Sở GTVT trả lời như sau:

          Điều kiện để được hỗ trợ xi măng xây dựng đường GTNT:

1. Phải nằm trong danh sách đăng ký kế hoạch năm của UBND cấp huyện và được UBND tỉnh chấp thuận;

          2. Quy mô kết cấu của đường đủ điều kiện được hỗ trợ xi măng xây dựng đường GTNT phải đáp ứng yêu cầu của Đề án Xây dựng và phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Văn bản số 619/HD-LN ngày 27/4/2012 của Liên ngành Giao thông vận tải -Tài chính về hướng dẫn thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

          - Đường xóm: Là đường nối từ đường thôn trở lên đến các hộ gia đình hoặc đường nối các xóm với nhau (không thuộc đường thôn).

          - Quy mô, kết cấu, các yếu tố kỹ thuật mặt đường đủ điều kiện được hỗ trợ xi măng xây dựng đường GTNT trên địa bàn tỉnh Hải Dương đối với đường xóm như sau: Mặt đường rộng tối thiểu 3m, kết cấu mặt đường BTXM mác 250, dày 18cm trên lớp móng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

          - Quyết định việc phân loại đường đáp ứng tiêu chuẩn được hỗ trợ xi măng xây dựng đường GTNT do UBND cấp xã lập, có sự thỏa thuận bằng văn bản của Phòng chuyên môn UBND cấp huyện.

          Câu hỏi trên của bạn đọc chưa cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan khác. Nếu tất cả các yêu cầu tại mục 1, 2 nêu trên đều được đáp ứng thì thôn sẽ được cấp xi măng theo quy định.