Họ và tên:Nguyễn Ngọc Đường
Địa chỉ:
Ngày hỏi:2/21/2021 5:45:09 PM
Tiêu đề:Về việc phòng chống dịch Covid-19
Lĩnh vực:Văn phòng UBND tỉnh
Nội dung câu hỏi: Thị trấn Cẩm Giang đã thực hiện cách ly y tế 3 khu dân cư Khu 1, Khu 2, Khu 3 từ ngày 06/02/2021, Khu Kim Quan cách ly y tế từ ngày 11/02/2021 đến nay chưa có quyết định của tỉnh
Câu trả lời: