Họ và tên:Nguyễn Khắc Hiếu
Địa chỉ:
Ngày hỏi:12/1/2016 1:50:46 PM
Tiêu đề:Vệ sinh môi trường
Lĩnh vực:Sở Tài Nguyên & Môi Trường
Nội dung câu hỏi: Tôi muốn hỏi cấp nào có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường.
Câu trả lời:

Do câu hỏi của bạn không nêu rõ quy mô chăn nuôi, hành vi gây ô nhiễm môi trường, đối tượng vi phạm là tổ chức hay cá nhân nên chưa thể trả lời một cách chính xác câu hỏi này.

Tuy nhiên, theo Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì mức xử phạt được quy định tại Điều 5 (mức xử phạt bằng tiền đối với tổ chức gấp hai lần mức xử phạt đối với cá nhân về cùng hành vi vi phạm), thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quy định từ Điều 50 đến Điều 53.

            Vậy bạn có thể đối chiếu với các quy định nêu trên để xem xét thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với từng trường hợp cụ thể.