Họ và tên:Tăng Văn Vương
Địa chỉ:
Ngày hỏi:11/23/2016 3:04:28 PM
Tiêu đề:chế độ phụ cấp độc hại; trang bị bảo hộ lao động và bồi dưỡng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ
Lĩnh vực:Sở Nội vụ
Nội dung câu hỏi: Theo Quyết định về chế độ phụ cấp độc hại; trang bị bảo hộ lao động và bồi dưỡng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ thuộc tỉnh. Tôi và nhiều cán bộ, công chức cấp xã khác trên địa bàn huyện gia lộc hiên đang kiêm nhiệm công tác văn thư lưu trữ, xin hỏi quý cơ quan như vậy chúng tôi có được hưởng chế độ theo Quyết định về chế độ phụ cấp độc hại; trang bị bảo hộ lao động và bồi dưỡng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ thuộc tỉnh không?
 

Câu trả lời:

Căn cứ Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức; căn cứ Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại; Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về chế độ phụ cấp độc hại; trang bị bảo hộ lao động và bồi dưỡng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ thuộc tỉnh.

1. Theo Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về chế độ phụ cấp độc hại; trang bị bảo hộ lao động và bồi dưỡng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ thuộc tỉnh như sau:

 a) Công chức, viên chức chuyên trách làm công tác lưu trữ Kho lưu trữ của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã (Đang giữ chức danh nghề nghiệp lưu trữ):

 + Được hưởng Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Mức 2, hệ số 02 so với mức lương tối thiểu chung theo Thông tư số 07/2005/TT-BNV (điểm a, khoản 1, điều 1 Quyết định số 35/QĐ-UBND);

 + Bồi dưỡng bằng hiện vật: Mức 2: 15.000đ/người/ngày theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH; (điểm b, khoản 1, điều 1 Quyết định số 35/QĐ-UBND).

 + Trang bị bảo hộ lao động được cấp 01năm/01lần, gồm: Áo choàng vải, mũ vải, giầy vải, khẩu trang, xà phòng (điểm c, khoản 1, điều 1 Quyết định số 35/QĐ-UBND).

b) Công chức, viên chức kiêm nhiệm làm công tác lưu trữ tại các các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; chi cục; đơn vị sự nghiệp công lập; các Hội được nhà nước giao biên chế và cấp kinh phí hoạt động; UBND các xã, phường, thị trấn:

+ Được hưởng Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Hệ số 01 so với mức lương tối thiểu chung theo Thông tư số 07/2005/TT-BNV (điểm a, khoản 2, điều 1 Quyết định số 35/QĐ-UBND);

+ Trang bị bảo hộ lao động được cấp 02 năm/01lần, gồm: Áo choàng vải, mũ vải, giầy vải, khẩu trang, xà phòng (điểm b, khoản 2, điều 1 Quyết định số 35/QĐ-UBND).

2. Tại Khoản 1, 2 Điều 2 của Quyết định số 35/QĐ-UBND:

a) Cơ quan, đơn vị thực hiện từ nguồn kinh phí được giao hàng năm;

b) Căn cứ vào khối lượng công việc lưu trữ và kinh phí được duyệt hàng năm; cơ quan, đơn vị xây dựng, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, tổ chức có nội dung thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm; trang bị bảo hộ lao động và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ.

            * Căn cứ các quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 của UBND tỉnh Hải Dương. Như vậy, theo thư bạn hỏi ở xã bạn và nhiều xã khác của huyện Gia Lộc. Nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì được hưởng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và trang bị bảo hộ lao động./.