Họ và tên:Doanh nghiệp tư nhân thương mại và dịch vụ vận tải Quang Văn
Địa chỉ:
Ngày hỏi:4/23/2018 9:10:13 AM
Tiêu đề:Phí thay đổi đăng ký trụ sở chính doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung câu hỏi: Phí thay đổi đăng ký trụ sở chính doanh nghiệp tư  nhân
Câu trả lời:

Câu trả lời:

          Khi  doanh nghiệp thay đổi trụ sở chính, doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Về mức lệ phí: Theo Thông tư số 130/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 04/12/2017 sửa đổi một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định: Lệ phí thay đổi đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần

Cũng tại Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: leej phí công bố nội dung Đăng ký doanh nghiệp là 300.000 đồng/lần

Như vậy tổng mức lệ phí thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (bao gồm lệ phí thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và lệ phí cppng bố nội dung đăng ký doanh nghiệp) là 400.000đ/lần.